Chính sách bảo mật

Phiên bản ngày 19/08/2022

Chính sách bảo mật này (sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được xây dựng và cập nhật bởi CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MIRAE ASSET (VIỆT NAM) (sau đây gọi tắt là “MAFC”).

Phạm vi áp dụng của Chính sách là tất cả các đối tượng sử dụng (sau đây gọi tắt là “Người dùng”) Ứng dụng di động được phát triển bởi MAFC (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng di động”), website https://mafc.com.vn (sau đây gọi tắt là “Website”), không giới hạn ở các hình thức đăng ký sử dụng dịch vụ của MAFC, đăng ký thông tin và đăng ký tài khoản.

Chính sách bảo mật được xây dựng nhằm cho bạn biết được MAFC sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo mật và/hoặc xử lý dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho MAFC như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân.

Bằng cách chọn xác nhận vào tiêu mục “Đồng ý điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật” khi đăng ký sử dụng, đăng ký thông tin, đăng ký tài khoản trên Ứng dụng di động và/hoặc Website của MAFC, bạn thừa nhận rằng đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và cho phép MAFC thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Trong trường hợp từ chối Chính Sách Bảo Mật, bạn có thể không tải xuống, không đăng ký vào Ứng dụng di động, hoặc không sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Website của MAFC.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi gửi/cung cấp bất kỳ thông tin nào cho MAFC hoặc khi được MAFC yêu cầu.

1. THÔNG TIN MAFC THU THẬP

1.1. Người dùng sẽ cung cấp

Người dùng sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin dữ liệu cá nhân liên quan đến việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Dữ liệu cá nhân mà MAFC sẽ hoặc có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:
(i) Họ và Tên;

(ii) Ngày tháng năm sinh;

(iii) Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

(iv) Giới tính;

(v) Địa chỉ liên hệ;

(vi) Địa chỉ thư điện tử (nếu có);

(vii) Số điện thoại, số fax;

(viii) Thông tin vị trí được xác định qua dịch vụ đinh vị;

(ix) Tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thanh toán;

(x) Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Ứng dụng di động hoặc Website;

(xi) Dữ liệu tổng hợp khác về nội dung mà sử dụng trên Ứng dụng di động hoặc Website;

1.2. Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn trong các trường hợp:

(i) Khi bạn đăng ký tài khoản và/hoặc sử dụng Ứng dụng di động hoặc Website của MAFC;

(ii) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của MAFC, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác qua Ứng dụng di động hoặc Website;

(iii) Tương tác với MAFC qua Ứng dụng di động hoặc Website;

(iv) Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Ứng dụng di động hoặc Website;

(v) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho MAFC vì bất kỳ lý do gì.

(vi) Khi bạn chọn và thực hiện đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, …) hoặc tài khoản email.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà MAFC thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà MAFC sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân về bạn được MAFC thu thập tại mục 1 sẽ/có thể được sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý cho các mục đích sau đây:

2.1. Nhằm tạo tài khoản và xác nhận khách hàng:

  • Xác thực và chấp nhận các thông tin đăng ký của bạn như một khách hàng của MAFC. Thông tin được lưu trữ cho đến thời điểm bạn lựa chọn đồng ý xác nhận yêu cầu xóa thông tin (Tham khảo tại mục 5) tại mục “Thông tin tài khoản”. 
  • Cung cấp cho bạn một tài khoản đăng nhập vào Ứng dụng di động, bạn có thể thực hiện các hoạt động xem, sửa đổi, bổ sung, cập nhật và quản lý Thông tin cá nhân trên Ứng dụng di động hoặc Website của MAFC.

2.2. Nhằm cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ:

  • Tiến hành các hoạt động tra cứu và phân tích Người dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ do MAFC cung ứng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của MAFC.  
  • MAFC có thể sử dụng tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, email, số fax để cung cấp tới bạn các thông báo, khảo sát, thông tin sản phẩm, các hoạt động truyền thông, khuyến mại khác liên quan đến dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi MAFC. 

2.3. Nhằm bảo vệ Người dùng và MAFC:

  • Đối chiếu với bên thứ ba để xác thực thông tin cá nhân; quản lý rủi ro; kiểm tra khả năng tín nhiệm và khả năng thanh toán; phát hiện, ngăn chặn và/hoặc khắc phục các hành vi gian lận, giả mạo, các hành vi có thể bị cấm hoặc vi phạm pháp luật.  
  • Đánh giá, phòng ngừa hoặc ứng phó với tình trạng vi phạm chính sách hoặc thỏa thuận Người dùng có hiệu lực.

2.4. Tuân thủ pháp luật và phối hợp với cơ quan chức năng:

Cung cấp thông tin khi có yêu cầu theo quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền hay bên thứ ba căn cứ vào yêu cầu của tòa án hoặc thực thể pháp lý khác, hoặc khi thực thi các quy định pháp luật; hoặc khi MAFC tin rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân là cần thiết để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc mất mát tài chính, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc khả năng khiếu nại nào có thể đưa ra đối với MAFC. 

2.5. Mục đích khác

Bên cạnh những mục đích đã nêu, Người dùng đồng ý cho MAFC xử lý Dữ liệu cá nhân của mình cho bất kỳ mục đích nào khác mà MAFC cho là phù hợp để thực hiện quyền của MAFC theo các hợp đồng, thỏa thuận giữa MAFC và Người dùng, với điều kiện là việc xử lý dữ liệu đó phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. GIỚI HẠN TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, MAFC sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của MAFC, và/hoặc các bên thứ ba khác (sau đây gọi tắt là “Bên Thứ Ba”) vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các Bên Thứ Ba bằng tư cách của mình hoặc thay mặt MAFC sẽ/có thể, truy cập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các Bên Thứ Ba bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(i) Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của MAFC;

(ii) Chuyên gia tư vấn, cơ quan có thẩm quyền, bên bảo hiểm, hoặc các quy định pháp luật cho mục đích tại mục 2 nêu trên;

(iii) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà MAFC thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của MAFC. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho MAFC chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, trung tâm dữ liệu, Ngân hàng, đại lý thu nợ hoặc các Tổ chức tín dụng khác;

(iv) Bên Thứ Ba khác mà MAFC tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.

4. BẢO MẬT, BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH

4.1. Mọi Dữ liệu cá nhân mà MAFC thu thập sẽ được lưu giữ bởi MAFC và nhân viên của MAFC, bất kỳ Bên Thứ Ba nào nêu trên đều liên quan đến bất kỳ mục đích nào tại mục 2.

4.2. Mọi Dữ liệu cá nhân mà MAFC thu thập sẽ giữ bí mật và chỉ được phép sử dụng liên quan đến các mục đích được chỉ định tại mục 2 trên đây và không cho mục đích của riêng nào khác trừ khi bạn đã đồng ý cho các mục đích sử dụng khác.

4.3. Mặc dù MAFC đã có công nghệ cập nhật và thủ tục nội bộ để giữ cho các Dữ liệu Cá nhân của bạn an toàn khỏi những kẻ xâm nhập, nhưng không có đảm bảo rằng các công nghệ hoặc thủ tục như vậy có thể loại bỏ tất cả các rủi ro về trộm cắp, mất mát hoặc sử dụng sai.

4.4. Chúng tôi sử dụng phương pháp hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép vào sản phẩm, dịch vụ của MAFC, để duy trì độ chính xác của dữ liệu và để đảm bảo sử dụng đúng thông tin MAFC lưu giữ.

4.5. Chúng tôi đề nghị bạn không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất cứ ai. Nhân viên của MAFC, bất kỳ Bên Thứ Ba nào nêu trên sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cho mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại hoặc email hay bất kỳ kênh kết nối nào với bạn. Nếu bạn chia sẻ máy tính, thiết bị di động với người khác, bạn không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID Người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó. Hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn kết thúc phiên làm việc.

5. CÁC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI DÙNG​

5.1. Xem, sửa đổi, bổ sung, cập nhật và quản lý Thông tin cá nhân

Khi đã đăng ký tài khoản, Người dùng có thể xem lại thông tin cá nhân và chỉnh sửa bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào ứng dụng, chọn mục “Thông tin tài khoản”, tại đây bạn nhấn vào “Cập nhật tài khoản” để chỉnh sửa thông tin đã cung cấp.

5.2. Xóa liên kết tài khoản với mạng xã hội mà bạn đã thực hiện việc đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản mạng xã hội trong quá khứ

Nếu Người dùng đăng nhập bằng Facebook, bạn có thể hủy liên kết ứng dụng với Facebook và yêu cầu xóa thông tin dữ liệu của mình, bạn chọn đến mục “Thông tin tài khoản” của Ứng dụng di động, chọn “Xóa liên kết tài khoản” và nhấn “Đồng ý”.

Sau khi xác nhận đồng ý, mọi thông tin liên kết sẽ được xóa bỏ, nếu người dùng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần phải nhập lại số điện thoại và số CMND/CCCD để thực hiện khởi tạo lại mật khẩu mới tại màn hình “Phục hồi mật khẩu”.

5.3. Xóa tài khoản

Người dùng có thể xóa tài khoản đăng nhập của mình bất kỳ lúc nào. Việc xóa tài khoản được thực hiện bằng cách truy cập mục “Thông tin tài khoản” và xác nhận đồng ý xóa. Hành động này sẽ vĩnh viễn xóa dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp và lịch sử hoạt động trên Ứng dụng di động. Bạn phải đăng kí tài khoản mới nếu muốn quay lại sử dụng ứng dụng.

Lưu ý rằng các thông tin liên quan đến nghĩa vụ của bạn đối với MAFC (nếu có) sẽ không bị xóa bỏ, Người dùng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ này trên cơ sở quy định pháp luật.

5.4. Ngoài ra, người dùng có quyền yêu cầu truy xuất và điều chỉnh thông tin cá nhân khác của mình đang được lưu trữ.

Nếu bạn muốn truy xuất hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua các thông tin được ghi tại mục 7.

Các thông tin dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi và các bên thứ ba lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định, để cung cấp dịch vụ cho bạn và thực hiện đầy đủ các mục đích được nói đến trong chính sách này. Khi MAFC không còn cần sử dụng thông tin của bạn và không cần phải giữ thông tin đó để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo quy định của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống hoặc xóa các thông tin nhận diện để chúng tôi không thể xác định danh tính của bạn.

6. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được thông báo bởi MAFC trên Website hoặc Ứng dụng di động. Một khi được đăng tải công khai, chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào MAFC lưu giữ về bạn theo mô tả trong Chính sách này và có hoặc không thu thập trước hoặc sau khi Chính sách mới có hiệu lực sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật.  

7. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, hãy liên hệ với MAFC theo thông tin sau:

  • Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
  • Địa chỉ: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
  • Email: info@mafc.com.vn 
  • Hotline: *1234 hoặc (028) 7300-777