Introduce customer to MAFC

Human resources and CRM

Thông tin người giới thiệu

Họ và tên (*):

Số điện thoại (*):

Số CMND/ Mã CTV:

Số Hợp đồng vay:
(nếu đang vay tại MAFC)

Thông tin người được giới thiệu

Họ và tên (*):

Số điện thoại (*):

Sản phẩm:

Công ty/ Nơi làm việc:

Now online: 0 Today: 2 Overall visits: 2085434

fb-messsenger