ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Vui lòng xem kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng (“Điều khoản sử dụng) trước khi sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập, duyệt nội dung, và/hoặc sử dụng trang web này hoặc các trang web liên kết và bất kỳ trang thông tin nào của chúng (“trang web này”), xem như rằng bạn công nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Việc sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng theo phiên bản đang có hiệu lực vào ngày bạn truy cập trang web. Chúng tôi có quyền thay đổi trang web và những Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Trang web này chỉ được cung cấp thông tin bởi Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (“Mirae Asset Global Investments”), Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd., (“Mirae Asset Global Investments (HK)”), Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd. (“Mirae Asset Global Investments (UK)”), Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd. (“Mirae Asset Global Investments (India)”), Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestao de Recursos Ltda (“Mirae Asset Global Investments (Brasil)”), Mirae Asset Securities Co., Ltd. (“Mirae Asset Securities”), Mirae Asset Securities (HK) Limited (“Mirae Asset Hong Kong”), Mirae Asset Securities Joint Stock Company (“Mirae Asset Securities Việt Nam”), Mirae Asset Life Insurance Co., Ltd. (“Mirae Asset Life Insurance”), Mirae Asset Capital Co., Ltd. (“Mirae Asset Capital”), Mirae Asset Venture Investment Co., Ltd. (“Mirae Asset Venture Investment”), Mirae Asset Finance Company Ltd. (“Mirae Asset Finance”) (gọi chung là “Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset” hoặc “chúng tôi”).

  1. Sử dụng trang web
  2. Không Đề Nghị hoặc Gạ Gẫm Khách Hàng
  3. Giới Hạn Pháp Luật Nước Sở Tại
  4. Cảnh Báo Rủi Ro
  5. Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Đảm và Hạn Chế Trách Nhiệm
  6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Bản Quyền, Nhãn Hiệu Thương Mại, Nhãn Hiệu Dịch Vụ và Logo (“Nhãn Hiệu”))
  7. Trang Web Liên Kết và Trang Web Tham Chiếu
  8. Chấm dứt

Sử dụng trang web

Tất cả nội dung của trang web chỉ mang tính tham khảo và đơn giản là nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động của Tập Đoàn Mirae Asset cho người truy cập trang web. Nó không hàm ý đưa ra lời khuyên về việc đầu tư. Trang web này được đầu tư rất kỹ lưỡng, dù vậy bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này và Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset không chịu trách nhiệm về những tư liệu không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật. Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset có quyền thay đổi, hoàn thiện, hiệu chỉnh hoặc cắt bỏ thông tin, tài liệu và các diễn giải trên trang web này, theo quyết định riêng của mình mà không chịu trách nhiệm và không cần phải báo trước. Thông tin và tài liệu trên trang web này có thể có lỗi đánh máy hoặc các sai sót khác. Các thông tin cụ thể được công bố vào ngày đăng tin và Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin này.

Không Đề Nghị hoặc Gạ Gẫm Khách Hàng

Trang web này không được xem là sự chào hàng hoặc một lời mời hoặc gạ gẫm bất kỳ người nào mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tư nào ở bất kỳ quốc gia nào, nơi mà việc này bị xem là bất hợp pháp. Không tạo nên một lời khuyên về đầu tư, về thuế, một ý kiến pháp lý hoặc khuyến cáo nào khác. Nhà đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên về đầu tư, về thuế và ý kiến pháp lý chuyên môn trước khi đầu tư hoặc có bất kỳ quyết định nào khác.

Giới Hạn Pháp Luật Nước Sở Tại

Trang web này không nhắm đến bất kỳ cá nhân nào, ở bất kỳ quốc gia nào nơi mà (vì lý do quốc tịch, nơi cư trú hoặc những thứ khác) việc công bố hoặc cung cấp thông tin của trang web cho các đối tượng đó bị pháp luật cấm. Trang web này không phục vụ cho bất kỳ mục đích sử dụng trái với luật pháp của nước sở tại. Các quỹ đề cập trong trang web này chỉ áp dụng ở những quốc gia cho phép kinh doanh và khuyến mãi cổ phiếu. Các sản phẩm/dịch vụ đề cập trong trang web này phù hợp với yêu cầu pháp lý tại các quốc gia đang áp dụng và có thể không có ở những quốc gia khác. Theo đó, bản thân người đó phải tự biết và tuân thủ luật pháp đang áp dụng tại địa phương.

Cảnh Báo Rủi Ro

Nhà đầu tư nên nhận thức rằng việc đầu tư vào các quỹ có thể đưa đến rủi ro đầu tư. Chỉ nên đầu tư dựa trên bản cáo bạch mới nhất của quỹ tương ứng. Vui lòng liên lạc với đại diện hợp pháp (nhà tư vấn quỹ) và nhận được bản cáo bạch hoặc tải bản cáo bạch về, trong đó có những thông tin quan trọng về mục tiêu đầu tư của quỹ, phí và lệ phí kinh doanh và cân nhắc rủi ro. Vui lòng đọc kỹ bản cáo bạch trước khi đầu tư hay chuyển tiền. Tất cả các quỹ đều chứa đựng những rủi ro nhất định. Nói chung, những đầu tư mang lại lợi nhuận cao thường đi kèm với mức độ rủi ro cao. Những rủi ro này và các rủi ro khác liên quan đến các quỹ riêng biệt, như là các ngành công nghiệp chuyên dùng hoặc sử dụng chứng khoán phức hợp, được trình bày trong bản cáo bạch của mỗi quỹ. Thành công trong quá khứ không có nghĩa là sẽ thành công trong tương lai. Giá trị đầu tư và lợi tức của các công cụ tài chính đề cập trong trang web này có thể lên xuống, và nhà đầu tư có thể nhận về số tiền ít hơn vốn gốc ban đầu. Sự dao động về tỉ giá có thể tác động tốt hoặc xấu lên giá trị chứng khoán và công cụ tài chính bằng ngoại tệ.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Đảm và Hạn Chế Trách Nhiệm

Tất cả các thông tin, tài liệu và sản phẩm trong trang web này được cung cấp “theo hiện trạng”, “có sẵn”. Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset KHÔNG có bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào đối với trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về tiêu đề, việc không xâm phạm, khả năng trao đổi mua bán được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset không bảo đảm tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính trọn vẹn của các thông tin, tài liệu trong trang web này. Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất có thể mang lại từ sự can thiệp của bên thứ ba đối với các thông tin/dịch vụ bạn có được thông qua trang web này. Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại vật chất, do ngẫu nhiên, đặc biệt, nhằm trừng phạt hoặc khoản tiền bồi thường nào phát sinh từ việc sử dụng trang web.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Mirae Asset, logo của Mirae Asset và nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ khác của Mirae Asset được dẫn chiếu trong trang web này là những nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ thuộc quyền sở hữu của Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset. Trừ khi có tuyên bố khác đi, Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset sẽ nắm giữ bản quyền toàn bộ nội dung đăng trên trang web này. Tất cả các quyền được bảo hộ. Nếu bạn muốn sử dụng trang web cho mục đích thương mại, trước hết bạn phải liên lạc với Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset. Thông tin trong trang web với mục đích duy nhất cho người muốn truy cập thông tin sử dụng và không được sao chép, phát tán hoặc công bố cho bất kỳ người nào khác. Không được phân phối hoặc truyền đi nội dung trang web, bản sao nội dung trang web cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Trang Web Liên Kết và Trang Web Tham Khảo

Trang web liên kết và trang web tham khảo chỉ giúp bạn tiện ích khi sử dụng và không có bất kỳ hàm ý giới thiệu, chấp thuận hoặc xác nhận về trang web nào từ phía Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset. Bạn sẽ sử dụng bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba và tự chịu rủi ro. Tập Đoàn Tài Chính Mirae Asset không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của các trang web đó hoặc việc bạn có thể sử dụng được hay không.

Chấm dứt

Các quyền được cấp cho bạn ở đây sẽ bị chấm dứt ngay lập tức khi bạn vi phạm “Điều khoản sử dụng”.